Általános üzleti feltételek

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely, telephely, központi vevőszolgálat:
​H-2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

a továbbiakban röviden: GLS Hungary

Jelen Általános Üzleti Feltételek alapját a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF), valamint aCMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, Geneva, 1956. május és 1978. július 15-i jegyzőkönyv, Genf), a Montreali Egyezmény, és a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX törvény (a továbbiakban Postatv.), illetve a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy a feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012 (XII.4.) Korm. rendelet képezik. A postatörvény hatálya alá tartozó szolgáltatások esetében a felügyeleti hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1133 Budapest, Visegrádi u. 106. levelezési cím: Bp.1376 Pf. 997 T. + 361 468-0500 F: 468-0680 e-mail: info@nmhh.hu)

1. Bevezetés
A GLS Hungary belföldi és export egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatásokat végez közületi, intézményi, cég, általában jogi személyiséggel rendelkező Megbízók számára, akik a szolgáltatások igénybevételére tartós szerződést kötnek a GLS Hungary-vel, és a szolgáltatás díját időszakonként, utólag, teljesítés alapján átutalással fizetik.

A GLS Hungary a 2012. évi CLIX törvény 40. §. (6)-(10) pontjaiban foglalt esetekben a szerződés megkötését, vagy teljesítését megtagadhatja, vagy szüneteltetheti.

A GLS Hungary kizárólag bérmentesített csomagokat továbbít, azaz a Megbízó fizeti minden esetben a szolgáltatás díjait.

Jelen Általános Üzleti Feltételek meghatározzák a termékeket, a GLS Hungary, mint szolgáltató vállalt kötelezettségeit és mindazokat a feltételeket, amiknek teljesítése a Megbízó részéről szükséges ahhoz, hogy a GLS Hungary a csomagok továbbítását megfelelő minőségben el tudja végezni.

A GLS Hungary minden esetben háztól-házig teljesítést nyújt, és olyan kommunikációs eszközöket és szervezetet működtet, hogy a Megbízók a csomagszállítás kapcsán felmerülő minden információs igényüket telefonos, vagy internetes úton kielégíthessék.

A GLS Hungary terméke közvetített szolgáltatást (alvállalkozói teljesítményt) tartalmaz, a GLS Hungarytechnológia azonban a csomagok nyomon követhetőségét a teljes folyamatban biztosítja.
2. Vevőszolgálat
A GLS Hungary a székhelyén Vevőszolgálatot tart fenn, mely munkanapokon 7-19 óráig működik és a csomagszámok alapján felvilágosítást ad (IOD), a csomagokról, kérésre a Megbízónak POD-t küld, valamint a csomagszállítással kapcsolatos esetleges reklamációkat kezeli.

A Vevőszolgálat elérhető:

a 36 29 88 66 70 telefonon

a 36 29 88 66 10 telefaxon

az info@gls-hungary.com, vigyekel@gls-hungary.com, megrendeles@gls-hungary.com e-mail címeken.

A csomagok kézbesítési információja (státusza) a csomagfelvételt követő második munkanaptól kezdődően a www.gls-hungary.com honlapon a csomagkeresési menüben a csomagszám alapján lehívható.

A GLS Hungary a címzettek részére külön Vevőszolgálatot tart fenn, mely munkanapokon 7-20 óráig működik.

A 36 1 802-02-65 telefonszámon a címzettek részére csomagszám alapján ad felvilágosítást a csomagokról.
3. Tudakozódás, panaszok intézése
A Megbízó, illetve képviselője a Vevőszolgálatnál a csomagszám alapján tudakozódhat, a későbbiekben meghatározott csomaginformációt (IOD), illetve kézbesítési igazolást (POD) kérhet. A csomaginformáció (IOD) szolgáltatása 3 hónapon belül feladott csomagoknál azonnal, a kézbesítési igazolás (POD) megküldése 3 hónapon belül feladott csomagoknál 4 órán belül történik. Ezt követően a csomaginformáció további egy évig hozzáférhető, az információszolgáltatás határideje azonban 3 munkanapra hosszabbodik.

Kézbesítési igazolás másolata (POD) maximum az átlagos havi csomagvolumen 5%-áig igényelhető költségmentesen.

A POD budapesti kézbesítés esetén a kézbesítést követő, vidéki kézbesítés esetében a kézbesítést követő második munkanaptól áll rendelkezésre.

A Vevőszolgálat az esetleges károk bejelentését fogadja és kárügyintézésre a GLS Hungary kárügyintézőjének adja át.

Panaszok esetén azokat a Vevőszolgálat fogadja, gondoskodik a kivizsgálásról és a helyesbítő intézkedések megtételéről és tájékoztatja a panasztevőt.

A panaszok a GLS Hungary székhelyén és vidéki kiszállító depóiban elhelyezett Vásárlók könyvébe is beírhatók. A Vásárlók könyvét a Vevőszolgálat legalább hetente átvizsgálja és a panaszokat és észrevételeket a szokásos ügyrendben és határidővel kivizsgálja és orvosolja.

A Vevőszolgálat a panaszokat, észrevételeket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 nappal a panasztételt követően írásban rendezi.

Ha a postai szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, vagy a válasz a panaszos számára nem elfogadható, a panaszos a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat.

A panaszok regisztrálásra kerülnek és az ISO minősített minőség management előírásainak megfelelően, a hibaokok felszámolása megtörténik.
4. Az Általános Üzleti Feltételek célja, területi érvényessége
A GLS Hungary a csomagok továbbítását kizárólag érvényes és hatályos szerződés alapján végzi. A szerződés létrejöhet szokásos formában, írásban, vagy az ajánlat elfogadását követően, annak tartalma szerint, az érvényesség feltétele azonban minden esetben az, hogy a Megbízó a csomagok feladásához megfelelő számú és a GLS Hungary által a részére kiadott csomagjeggyel rendelkezzen, vagy a GLS Hungary rendszerének megfelelő csomagjegyeket és feladási információkat állítson elő, és azokat a csomagok feladáshoz minden esetben alkalmazza.

Ezen Általános Üzleti Feltételek érvényesek a GLS Hungary valamennyi tevékenységére, mindenekelőtt a belföldi és export csomagszállítási feladatok vállalására, a csomagok felvételére, be- és kirakására, kezelésére, átrakására, kézbesíthetetlenség miatti esetleges átmeneti tárolására, valamint az export csomagok GLS General Logistics Systems hálózatához tartozó országokon belül történő fuvarozásának bonyolítására. Jelen Általános Üzleti Feltételek kizárólag azokra a fuvarfeladatokra vonatkoznak, melyekre a GLS Hungary kötött szerződést, nem vonatkoznak tehát az import csomagfuvarozásra, ahol a Megbízó a GLS Hungary partnerével kötött szerződést, a külföldi partner Általános Feltételei szerint.

A GLS Hungary a külföldi partnereitől átvett import (külföldön feladott és belföldön kézbesítendő) csomagokra vonatkozó általános szabályai:

• Az import csomagok szállítási költségét minden esetben a feladó fizeti meg, a GLS Hungary fuvardíjat a címzettnek nem állit számlába.

• Szerződéses jogviszonyban a feladó a GLS Hungary külföldi partnerével áll.

• A GLS Hungary az import csomagok átvételénél nem ellenőrzi a csomagok címzésére vonatkozó előírások teljesülését, a kézbesítést a csomagoláson feltüntetett adatok alapján próbálja meg. Sikertelen kézbesítés esetén a GLS Hungary külföldi partnere írásban értesítést kap, minden további intézkedésre a GLS Hungary külföldi partnere által adott utasítások alapján kerül sor, ennek hiányában a sikertelen kézbesítést követő 10. munkanapon a GLS Hungary a csomagot a feladóhoz visszairányítja.

• A csomagszám ismeretében a címzett a csomagon feltüntetett kézbesítési címet módosíthatja, kérheti a csomag eltérő címen történő kézbesítését.

• Kárigényt a címzett kizárólag a feladó írásos engedményezése birtokában kezdeményezhet, a kárigény a feladó és a GLS Hungary külföldi partnere által kötött szerződéses feltételek alapján a benyújtástól számított 30 napon belül intézi, vizsgálati eljárás időtartama egy alkalommal, a panaszos egyidejű értesítése mellett harminc nappal meghosszabbítható.

• A külföldről érkező, csomagok vámkezeléséhez kapcsolódó speciális szabályokat a vámjogszabályok tartalmazzák. A vámkezelendő csomagokról a GLS Hungary értesíti a címzettet, aki írásban nyilatkozik a vámkezelés módjáról és vállalja a vámkezeléssel kapcsolatos költségek megfizetését.

A GLS Hungary által nyújtott termékek és szolgáltatások:

• belföldi 24 órás BusinessParcel, BusinessSmallParcel (a felvételt követő munkanapon történő kézbesítés, tájékoztató adat az átfutási időről) csomagszállítás,

• export csomagszállítás az Európai Unió tagországaiba, valamint Törökországba, Norvégiába és Svájcba a GLS General Logistics Systems rendszerrel együttműködve,

• a GLS General Logistics Systems rendszer tagjai által Magyarországra indított import csomagok beszállítása a fenti relációkból, valamint a csomagok vámkezelése a Címzett rendelkezése szerint és a csomagok kézbesítése.

• GlobalBusinessParcel

BusinessParcel:

Gyors és hatékony csomagszállítás háztól házig. Magyarországon, minden városban és településen a csomagokat, a felvételt követő munkanapon, munkaidőben (8-17 óra között) kézbesítjük. Második kézbesítési kísérlet ingyenes.

ExpressParcel:

Sürgős, határidős csomag kézbesítése a felvételt követő munkanapon, legkésőbb 12 óráig. Csak meghatározott településeken, a települések listája a GLS Hungary honlapján található. A szolgáltató hibájából bekövetkező késedelem esetén a fuvardíj és a szolgáltatás különdíjának kétszerese kerül kártérítési átalány összegként jóváírásra.

BusinessSmallParcel és ExpressSmallParcel:

Kiemelt csomagkezelés a 2 kg alatti kiscsomagoknál: elkülönített szortírozás, szállítás speciális ládákban egyszerű kiscsomag meghatározás a GLS-sablon segítségével.

Belföldi és export csomagszállítás – A GLS Hungary a feladó kérésének megfelelően elvégzi a csomagok felvételét a Megbízó által megjelölt helyen, és a csomagok kézbesítését, oly módon, hogy a felvételtől a kiszállításig mindvégig a felügyelete alatt marad. A küldemény és a küldeményekkel kapcsolatos információk a feladó által is nyomon követhetőek és a kézbesítés igazolása bármikor (elévülési időn belül) visszakereshető. Sikertelen kézbesítés esetén amennyiben a címzett vagy a jogosult átvevő nem tartózkodik a címhelyen a csomag érkezéséről szóló értesítő a címzett postaládájába kerül elhelyezésre. Ha erre nincs lehetőség, akkor az értesítő a címhelyen elhelyezésre kerül. A cím változása esetén a GLS Hungary a címpontosítást és a pontosított címre történő kiszállítást is vállalja. A szolgáltatásban a sikertelen kézbesítést követő második kézbesítési kísérlet is benne van. A feladó vagy a címzett rendelkezése alapján a csomag új címen, vagy az eredeti címen, de más időpontban kerül kézbesítésre.

EuroBusinessParcel és EuroBusinessSmallParcel:

Megbízható, gyors és hatékony „road-based” csomagszállítás háztól házig 37 európai országban kedvező tranzit időkkel. Export csomagszállítás (nemzetközi – csomagszállítás szolgáltatás), a GLS Hungary külföldi szerződött partnerei végzik a küldemények kézbesítését, oly módon, hogy a felvételtől a kiszállításig mindvégig a GLS Hungary felügyelete alatt marad a küldemény és a küldeményekkel kapcsolatos információk és a kézbesítés igazolása bármikor (elévülési időn belül) visszakereshetők. Az export csomagoknál az átfutási idő (vámkezelés nélkül felvételtől a cél ország vámkezelést végző depójáig) cél országonként eltérő: a felvételt követő 1-5. munkanap. Az export csomagok tartalmára és címzésére vonatkozó, a célországban érvényes rendelkezések korlátozások vagy tilalmak eltérőek lehetnek, a feladó kötelessége meggyőződni arról, hogy az adott termék szállításának a címzett országban van-e akadálya. A vámkezelés időszükséglete a helyi szabályoktól függően változó, költségeit a Megbízó, vagy a Címzett viseli. Amennyiben a Címzett export csomag esetében a vámkezeléshez kapcsolódó költségvállalási kötelezettségét nem teljesíti, a költségeket a GLS Hungary a Megbízóra terheli. A cím változása esetén a GLS Hungary címpontosítást és a pontosított címre történő kiszállítást is vállalja. A szolgáltatásban a sikertelen kézbesítést követő második kézbesítési kísérlet is benne van. Egyes országokban az első kézbesítési kísérletet követően a csomag a címzett lakóhelyéhez (megadott kézbesítési címhez) legközelebb eső GLS CsomagPontban kerül tárolásra, ahonnan az elszállítást a címzett saját maga végzi. Amennyiben a címzett az erről szóló értesítésen feltüntetett időpontig nem jelentkezik a csomagért, akkor az újbóli kézbesítési kísérlet nélkül visszaszállításra kerül a feladóhoz.

GlobalBusinessParcel

Átlátható és biztonságos csomagfeladás az Európai Union kívül eső országokba. A csomagok vámkezelést követően légi úton a Fedex (IATA Air Cargo Ügynökség) rendszerében jutnak el a címzetthez.

Az import tilalma és korlátozása országonként eltérő lehet. A 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 2. §-ának d. pontja alapján a Feladó felelősségi körébe tartozik utánajárni annak, hogy a szállítani kívánt javakat fogadja-e a rendeltetési ország (ezzel kapcsolatosan a Feladó a GLS Hungary Vevőszolgálatánál telefonon is érdeklődhet). A Feladó kötelessége a biztosítás, és meggyőződni arról, hogy a légi fuvarozásnak nincs-e akadálya.

Belföldi Megbízók részére különdíj ellenében végzett értéknövelő szolgáltatások:

Guaranteed24Service

Garantáltan másnapra – Ezzel a szolgáltatással a GLS Hungary garantálja a felvételt követő munkanapon történő kézbesítést – pénz visszafizetési garanciával! Ha a GLS Hungary hibájából ez nem történik meg, a GLS Hungary visszafizeti a fuvardíjat, valamint a szolgáltatás felárának kétszeresét. Nem minősül késedelmesnek a kézbesítés abban az esetben, ha a csomag határidőben történő kézbesítése azért volt sikertelen, mert a kézbesítés megkísérlésekor a címzett vagy más jogosult átvevő nem volt elérhető a címben megjelölt helyen.

Pick&ReturnService

Felvétel & Visszaszállítás – A GLS Hungary szerződött partnere megbízásából a megjelölt helyen felveszi a csomagot, és azt Magyarországon a Megbízónak kézbesíti. A szolgáltatás a GLS Connect-en és GLS Online-on rendelhető meg.

Pick&ShipService

Felvétel & Átszállítás – A GLS Hungary, szerződött partnere megbízásából a megjelölt helyen felveszi a csomagot, és azt a magyarországi megadott címre kézbesíti. A szolgáltatás a GLS Connect-en és GLS Online-on rendelhető meg.

CashService

Utánvét – Az utánvét elszámolása és átutalása a Megbízó cégkivonatán feltüntetett bankszámlaszámra hetente legalább kétszer automatikusan megtörténik, az utánvét felár tartalmazza az adott országon belüli utalás költségét is. A szolgáltatás díja a csomag átadásának meghiúsulása esetén is felszámolásra kerül. Export esetén a Megbízónak rendelkeznie kell egy Szlovákiában vezetett EUR, Csehországban vezetett CZK, Lengyelországban vezetett PLN, Romániában vezetett RON és Szlovéniában vezetett EUR folyószámlával. Export esetén a szolgáltatás megrendelése kizárólag telepített GLS Connect szoftveren keresztül lehetséges. A GLS Hungary fenntartja a jogot a 2013. januártól bevezetésre került tranzakciós illetékből származó többletköltségek továbbszámlázására.

ExchangeService

Csomagcsere – A GLS Hungary cserecsomagot vesz fel azon csomagok kézbesítésekor, melyeknél ez a szolgáltatás megrendelésre kerül. A szolgáltatás a GLS Connect-en és GLS Online-on rendelhető meg.

AddresseeOnlyService

Bizalmas küldemény – A szolgáltatás megrendelésével, a feladónak lehetősége van az átvevő személyt megjelölni. A csomag kézbesítése a címzett által felmutatott, személyazonosságot igazoló hatósági fényképes igazolvány bemutatása ellenében történik. Az igazolvány azonosítószáma a rollkartén feltüntetésre kerül. A szolgáltatás a GLS Connect-en és GLS Online-on rendelhető meg.

ScheduledDeliveryService

Ütemezett kiszállítás – A szolgáltatás megrendelésével a feladó kérheti (csak GLS Hungary által üzemeltetett depóvárosokban), hogy a csomagot az előre megadott 2 órás időintervallumon belül kézbesítse a GLS, 8-20 óra között. A szolgáltatás a GLS Connect-en és GLS Online-on rendelhető meg.

DayDefiniteService

Kézbesítés meghatározott napon – A szolgáltatás megrendelésével, a feladó előre rendelkezhet arról, hogy a csomagot melyik munkanapon kézbesítse a GLS Hungary, a felvételt követő 5 munkanapon belül. A szolgáltatás a GLS Connect-en és GLS Online-on rendelhető meg.

LateColletionService

Késői felvétel – A szolgáltatás megrendelésével, a GLS Hungary munkaidőn túl is vállal rendszeres csomagfelvételt, mely kizárólag előre meghatározott és megállapodott csomagvolumen esetén vehető igénybe.

DocumentReturnService

Okmánykezelés – Megoldás azokra a helyzetekre, amikor a csomagot kísérő speciális szállítási dokumentációt igazoltatni kell a címzettel, és azt a feladónak vissza kell juttatni. A szolgáltatás a GLS Connect-en és GLS Online-on rendelhető meg Erre a szolgáltatásra a GLS Hungary Általános Biztosítási Feltételei nem érvényesek.

ItemisedDeliveryService

Tételes átadás – Előzetes megállapodás alapján a GLS Hungary tételesen átadja az árut (kizárólag meghatározott hipermarketekben), és a leigazolt szállítólevelet visszajuttatja a Feladónak. A GLS Hungary külön szervezettel látja el a feladatot, a gépkocsivezető nem ad át tételesen árut.

Azokban az esetekben, amikor a GLS Hungary csak a tételes átadás teljesülése esetén tudja a csomagokat kézbesíteni az átadások szükségességéről és teljesítéséről a GLS Hungary külön nem értesíti ügyfeleit. A tételes átadás díja a Megbízót terheli.

Erre a szolgáltatásra a GLS Hungary Általános Biztosítási Feltételei nem érvényesek.

DisplayService

Polcszerviz – A csomagszállítás kiegészítő és megbízható szolgáltatása. A Megbízók utasítása szerint a kiszállított árut a GLS Hungary tételesen átadja, és/vagy a polcszervizt ellátja, és a leigazolt átvételi elismervényt a feladónak visszajuttatja. (Kizárólag hipermarketekben.)

Erre a szolgáltatásra a GLS Hungary Általános Biztosítási Feltételei nem érvényesek.

StandbyService

Címzett viszi el – A csomagot a címzett a depóban veheti át előzetes egyeztetés alapján. A depók elérhetőségeit megtalálja a honlapunkon, vagy kérheti ügyfélszolgálatunktól. A szolgáltatás a GLS Connect-en és GLS Online-on rendelhető meg

SaturdayService

Szombati kiszállítás – A szolgáltatás megrendelésével, a pénteken feladott csomagokat (csak Budapesten) szombaton kézbesíti a GLS Hungary. A szolgáltatás a GLS Connect-en és GLS Online-on rendelhető meg

AddOnInsuranceService

Az automatikus értékbiztosításon felül köthető, minden csomagra érvényes, átalánydíjas biztosítás. Kizárólag belföldi csomagok esetén vehető igénybe. A biztosítás mértéke egyedi megállapodás függvénye.

DeclaredValueInsuranceService

Értéknyilvánított biztosítás, eseti jelleggel, csomagonként köthető felülbiztosítás. Belföldi csomagok esetén maximum 500.000 Ft-ig, export csomagok esetén maximum 200.000 Ft-ig. A szolgáltatás formanyomtatványon, a GLS Connect-en és GLS Online-on rendelhető meg.

SMSService

SMS értesítés. A feladó SMS-en tájékoztatja a címzettet már a csomag feladása napján, hogy a következő munkanapon a csomag kiszállításra kerül. A szöveges üzenetet a feladó fogalmazza meg, mely tartalmazhatja a csomag azonosítószámát, az utánvét összegét. Az SMS végére automatikusan felkerül a címzetteknek fenntartott GLS Hungary Ügyfélszolgálat telefonszáma. A szolgáltatás a GLS Connect-en és GLS Online-on rendelhető meg, terjedelme legfeljebb 130 karakter lehet.

PreadviceService

A GLS Hungary a kézbesítés napján a reggeli órákban sms-ben tájékoztatja a címzettet a csomag várható érkezéséről. A szöveges üzenet tartalmazza a csomag azonosítószámát, a kézbesítés várható idejét (95%-os pontossággal) egy 3 órás időintervallumban és a címzetteknek fenntartott GLS Hungary Ügyfélszolgálat telefonszámát. A szolgáltatás kizárólag GLS Connect-en rendelhető meg.

FlexDeliveryService

A szolgáltatás megrendelésével a GLS Hungary a csomagok címzettjeinek (elsősorban magánszemélyeknek) 3 kiszállítási kísérletet biztosít és 5 különböző kézbesítési alternatíva elérését teszi lehetővé. Az első sikertelen kézbesítési kísérletet követően a címzett a tárolási határidők figyelembe vételével, online felületen rendelkezhet egy új időpontban történő kiszállításról, egy általa megadott új címen történő kézbesítésről, a csomag egy választott CsomagPontba történő kiszállításáról vagy annak a GLS Hungary depóiban történő személyes átvételéről, illetve megtagadhatja a csomag átvételét. Rendelkezés hiányában a csomag a feladást követő első, harmadik és ötödik munkanapon kerül automatikusan kiszállításra.

A szolgáltatás átalányban minden csomagra vagy eseti jelleggel a GLS Connect-en és GLS Online-on rendelhető meg.

ShopDeliveryService

A szolgáltatás megrendelésével a feladó már az első kézbesítést is kérheti GLS CsomagPontba. A szolgáltatás a GLS Connect-en és GLS Online-on rendelhető meg úgy, hogy a kézbesítés helyszíneként megjelölt CsomagPont a felajánlott listából kerül kiválasztásra.
5. Csomag, csomagcímke, csomagolás, címzés, lezárás
Az áru gondos és szakszerű csomagolása biztosítja azt, hogy a feladott csomag a gépi csomagkezelésre, rakodásra, hatékony közúti továbbításra alkalmas legyen és így az áru sérülésmentesen érkezzen meg a címre. A GLS Hungary csak a megfelelően becsomagolt, és megcímzett küldeményekért vállal felelősséget.

A csomagok kezelése a GLS Hungary rendszerben iparszerű technológiával történik, ezért nem adhatók fel az olyan csomagok, melyek a csomagszállításban használatos technológiával nem kezelhetők.

A csomagolásnál következő feltételeket kell teljesíteni:
• Csak teljesen lezárt csomag adható fel,
• Olyan csomag, melyből hosszú, hegyes részek állnak ki, nem alkalmas a csomagszállításra,
• A dobozokat optimálisan ki kell használni, a csomagolóanyag megfelelő mérete és minősége, valamint a teljes tér belső kitöltése megóvja az árut,
• Törékeny áru hungarocellel vagy egyéb bélelő, töltőanyaggal legyen körbevéve, a „Törékeny” jelzés gondosságra int, de nem védi az árut,
• A javításra visszahívott híradástechnikai cikkeket és egyéb termékeket az eredeti, komplett csomagolásban, megfelelő kitöltéssel adassák fel, felvétel vagy csomagcsere esetén,
• A csomagba helyezett üvegeket, flakonokat egymástól, valamint alulról és felülről is védőréteggel kell védeni,
• Különleges alakzatú, nehezen csomagolható árut a zsugorfóliázáson belül is védeni kell egyéb csomagolással,
• A kartondobozt a feladó céges logójával ellátott ragasztószalaggal zárják le minden oldalról, amennyiben erre mód van,
• Összepántolt dobozok nem adhatóak fel, mert a csomagolás széteshet, és csak a címkével azonosított csomagegység ér célba,
• A címzést, a csomagjegyet, a szállítólevelet tartalmazó tasakot, illetve a különszolgáltatásokat azonosító matricákat a csomag legnagyobb felületére kell ragasztani,
• Több csomag egy címre történő feladása esetén a különleges szolgáltatásokat jelölő matricákat minden csomagra fel kell ragasztani.
• Utánvétel megrendelése esetén a beszedendő összeget az Utánvét listán vagy az elektronikus úton küldött adatok segítségével és a küldeményen, a GLS Hungary által rendszeresített matrica alkalmazásával, (több csomag esetén az utánvét matricát minden csomagra fel kell ragasztani és a beszedendő összeget az egyes csomagok értékének megfelelően, kell azokon feltüntetni) teljes összegben, egyezően kell feltüntetni. Hibás, hiányos megrendelés esetén a GLS Hungary egyeztetést kísérel meg.
• Veszélyes áru még külső jelzéssel sem adható fel.

A GLS Hungary fontosnak tartja a károk elkerülését, így ügyfeleinek ingyenesen csomagolási tanácsot ad, mely a Vevőszolgálat útján kérhető.

A „Törékeny címke” alkalmazása nem mentesíti a feladót az áru természetének megfelelő csomagolási kötelezettség alól, nem védi meg az árut!
6. Csomagfelvétel
A csomagok felvétele minden esetben a Megbízó telephelyén történik. A Megbízók – külön megállapodás alapján – a GLS Hungary székhelyén a csomagfeldolgozó üzem I-punktjánál is leadhatják csomagcímkével ellátott és megcímzett csomagjaikat, egyeztetett időpontban, következő munkanapi kézbesítésre. A csomagok szalagra rakását ebben az esetben a Megbízó gépkocsivezetője végzi. A GLS Hungary gépkocsivezető a felvételkor a csomagok megfelelőségét, címzését nem ellenőrzi, de a feltűnően alkalmatlan csomagok felvételét visszautasíthatja.

A csomagok feladását a felvevő gépkocsivezető, vagy az átvevő csomagüzemi alkalmazott Átvételi Elismervény ellenében veszi át, (melyet a gépkocsivezető bélyegzővel is ellát), ezen azonban kizárólag az átvett csomagok darabszámát igazolja. A feladó hozzájárulásával az átvételi elismervényen rögzítésre kerül, hogy a tételes ellenőrzésre hol kerül sor a feladó telephelyén (darabszám ellenőrzés történt) vagy a GLS Hungary központi csomagfeldolgozó üzemében (darabszám ellenőrzés nem történt). A csomagok átvétele a Megbízó telephelyén, a GLS Hungary Depóban és a GLS Hungary központi szortírozó üzemében is történhet, de a csomagok tételes regisztrálása és mérlegelése a szerződésben foglaltak szerint csak a GLS Hungary központi csomagfeldolgozó üzemben történik meg.

A Megbízó a feladott csomagok azonosítására a következő bizonylatokat használhatja:

• csomagcímke másodpéldánya,
• csomagszám minicímke (öntapadós, a csomagjegyről 2 példányban választható le),
• saját rendszerben előállított csomagcímke esetén a GLS Hungary-vel egyeztetett számítógépes adat-file.

A csomagon vagy a csomagcímkén feltüntetett címzésnek arab számokkal és latin betűkkel az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

• címzett neve,
• a csomag rendeltetési helye (település neve), irányítószáma,
• utca neve, házszám, emelet, ajtó,
• export csomag esetén a célország neve

GLS Hungary vállalja, hogy a feladott csomagszám alapján számol el Megbízóval, az eseti, tételes egyeztetések azonban a Megbízó csomagszám regisztrációja alapján történnek.

Megállapodás alapján GLS Hungary a csomagadatok számítástechnikai úton történő átadását is vállalja.
7. Kézbesítés
Kézbesítéskor a gondosan becsomagolt és jól olvashatóan megcímzett csomagot a kiszállító gépkocsivezető átadja a címzettnek. A címzett a személyes kézbesítés érdekében köteles biztosítani a címhely könnyű és biztonságos megközelítését. A gépkocsivezető a kézbesítéskor nem várakoztatható, várakoztatás esetén a kézbesítés megszakítható.

A csomagok kiadása a címzett vagy más olyan (14. életévet betöltött) személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók mindenekelőtt a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. A GLS Hungary nem vizsgálja, hogy a címhelyen van-e más ugyanolyan nevű természetes személy, aki a csomagra igényt tarthat.

A kézbesítést a címzett aláírásával igazolja a GLS Hungary és partnerei által kiállított nyomtatványon. A gépkocsivezető az aláírás mellett kéri az átvevő nevének megadását, amit a kézi szkennerben tárolt adatok mellé berögzít, így az átvevő neve a telefonos, vagy elektronikus csomaginformációról előkereshető.

Az írni nem tudó, vagy az írásban akadályozott személy részére a GLS Hungary nagykorú tanú jelenlétében kézbesít. A tanú a kézbesítési okiraton saját nevét írja alá.

AddresseeOnlyService Bizalmas küldemény kézbesítése során az átvevő a feladó által megjelölt személy, aki személyazonosságát a törvényben meghatározott okmányok alapján köteles igazolni. Ilyenkor az átvevő aláírása mellett az átvevő által bemutatott igazolvány vagy útlevél azonosító száma is feltüntetésre kerül.

A kézbesítés csak az utánvét kifizetése (ha van), és az átvételi igazolás aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem ellenőrizheti a csomag tartalmát.
8. A csomag tömeg és mérethatárai
Darabonként maximum 40 kg (export esetén 50 kg) súlyig adhatók fel csomagok. A körméret (körméret = 2X magasság+ 2x szélesség + 1x hosszúság) nem lehet több 3 m-nél és a csomag maximális hosszaként 2 m, maximális magasságaként 0,6 m és maximális szélességeként 0,8 m engedélyezett.

BusinessSmallParcel esetén a csomagok maximális súlya 2 kg, a maximális hosszúsága pedig 40 cm lehet.

A GLS Hungary minden csomagot a szerződésnek megfelelően a Megbízó telephelyén, a felvételi körzeti depóba-, vagy a központi elosztó üzembe való beérkeztetéskor automatikusan, elektronikus mérlegen mérlegel, és a mérlegelt súlyadatot a csomagszámhoz társítva automatikusan regisztrálja. A mérlegelt súlyadat az automatikus számlázás alapadata.

A GLS Hungary rendszerben 40 kg-ot meghaladó, vagy a mérethatárt túllépő csomagok nem minden esetben kerülnek továbbításra. GLS Hungary jogosult az emiatt nem továbbítható küldemények átirányítására más, az ilyen küldemények továbbítását vállaló szállítmányozóhoz és a költségek Megbízóra terhelésére. Ilyen küldeményekre nem vonatkoznak az Általános Biztosítási Feltételek és megszűnik a kézbesítési időgarancia.
9. A GLS Hungary szolgáltatásaiból kizárt tárgyak köre
A GLS fenntartja magának a jogot minden olyan csomag visszautasítására, megállítására, amely jogszabály által tiltott árucikket tartalmaz vagy bármely más csomagban kárt okozhat, vagy a jelen Üzleti Feltételeket sérti vagy a dolgozók testi épségét veszélyezteti.

Kizártak a feladásból:

• a nem kielégítő módon és/vagy nem a kereskedelemben szokásos módon csomagolt áruk,
• a láthatóan túlsúlyos, vagy túlméretes küldemények,
• az összepántolt csomagok, faládában feladott csomagok,
• a romlandó, fertőző, undort keltő áruk,
• a földi maradványok,
• élő állatok és növények,
• zsákos, zacskós, ömlesztett csomagolású küldemények,
• a különleges értékű áruk, mint amilyen a pénz, a nemesfémek, a pénzértékű dokumentumok, kihúzott nyereményszelvények és hasonlók, igazgyöngyök, drágakövek, ékszerek
• műtárgyak, előszereteti értékkel rendelkező tárgyak,
• a hőmérsékletre érzékenyáruk,
• a lőszerek, lőfegyverek, robbanószerek és hasonlók,ide értve a sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyvereket, a valódi fegyverrel összetéveszthető utánzatokat
• kábítószerek és pszihotróp anyagok,
• sugárzó anyagok.
• a címzett postafiók címére vagy helyrajzi számára szóló csomagok,
• export küldemény esetén a jövedéki termékek, szeszes ital dohányáru,
• valamint az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk.

A külföldi rendeltetéssel átadott csomagok esetén a felvételből ki vannak zárva ezen kívül a személyes ingóságok, a jövedéki- és fogyasztási adóköteles termékek, és az ATA-Carnet-vel kísért áruk. Tilos olyan termékek és árucikkek feladása, amelyek az Európai Unió bármely tagállamában vagy a feladó-, tranzit- vagy rendeltetési országban hatályos jogszabályok (beleértve az Egyesült Nemzetek Szervezete által hozott határozatokat és intézkedéseket) tilalma alá esnek, vagy azokra vonatkozóan bármilyen kereskedelmi vagy gazdasági korlátozás, szankció van érvényben.

Az egyes országok speciális rendelkezéseiről az adott ország magyarországi nagykövetsége vagy kereskedelmi kirendeltsége ad tájékoztatást.

A Megbízó köteles a feladást megelőzően értesíteni a GLS Hungary-t azokról a csomagokról, melyek egyedi értéke meghaladja az 5.000 EUR-t.
10. A szolgáltatás
A GLS Hungary a szolgáltatást, mint szállítmányozó teljesíti, a fuvarfeladatokhoz önálló fuvarozók teljesítményét veszi igénybe, akiknek a tevékenységét a szolgáltatás teljes terjedelmében ellenőrzi, és a minőségét garantálja. Ezek a teljesítmények a számlában közvetített szolgáltatásként, jellegüknek megfelelően nem elkülönítve szerepelnek.

A GLS Hungary tartalmi vizsgálat nélkül, lezárt, sértetlen csomagokat vesz át fuvarozásra és azokat lezártan, tartalmi vizsgálat nélkül szolgáltatja ki a címzettnek.

A csomag, csomagolás látható sérülése esetén GLS Hungary kiszolgáltatáskor tartalmi vizsgálatra is lehetőséget ad, és annak eredményét a kárrendezés érdekében az átvevővel közösen felvett jegyzőkönyvben rögzíti.

A szolgáltatás terjedelme, jellemzői és feltételei:

10.1. A szolgáltatás tartalma: az átadott csomagok felvétele a GLS Hungary Depóiban, vagy a központi csomagüzemben, vagy a Megbízó által megjelölt telepen, a csomagok elhozatala, címzettig bérmentve. A GLS Hungary elsősorban a Megbízó utasításait teljesíti és a Megbízó költségviselése mellett vállal csomagszállítást.

10.2. A csomagok kiadása a címzett vagy azon egyéb személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények alapján feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ilyen személyek mindenekelőtt a címmel azonos helyiségekben jelen levő személyek és a meghatalmazással rendelkezők.

10.3. Azon csomagok kiszállítása, melyek 17.00 óráig a GLS Hungary részére a felvételi helyen átadásra kerültek, Magyarországon belül és Szlovákiában a következő munkanapon történik (a „24 órás” megjelölés nem jelent átfutási időt, kizárólag a következő munkanapot jelöli). A Megbízó a GLS Hungary által kiadott listában megjelölt helységekbe ExpressParcel-t azaz délelőtti kiszállítást (következő munkanapon 12 óráig történő kézbesítés) is feladhat, a szerződésben meghatározott feltételek szerint.

Külföldre küldés (export) esetén az átfutási idő 1-5 munkanap között van (tájékoztató adat), ami a vámkezelés időszükségletével meghosszabbodhat.

10.4. Az első kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén a második kiszállítási kísérlet az alapszolgáltatás része. Amennyiben az első kiszállítási kísérlet oka hibás címzés, vagy a Megbízó által korrigálható egyéb körülmény, a GLS Hungary a Megbízót korrekcióra szólítja fel. Az első kézbesítési kísérlet átvétel megtagadás miatti meghiúsulása, a második kiszállítási kísérlet eredménytelensége, vagy a korrekciós eljárás sikertelensége esetén a csomag a Megbízóhoz visszaszállításra kerül. Amennyiben a címzett a csomag átvételét megtagadja, akkor a második kézbesítési kísérletre nem kerül sor, a csomag a Megbízóhoz automatikusan visszaszállításra kerül. Ha a csomag nem kézbesíthető, akkor azt a GLS Hungary maximum 5 munkanapig tárolja (kivétel a címzett jelzett szabadsága esetén, ekkor maximum 10 munkanapig), ennek lejárta után a csomagokat – külön jelzés nélkül - visszaszállítja a megbízóhoz. Átvétel megtagadása, vagy a Megbízó korrekciós eljárás során adott utasítása alapján a GLS Hungary nem végez második kézbesítési kísérletet, a csomagot visszaszállítja a feladónak.

10.5. Csomaginformációt (IOD) a Megbízónak, az általa feladott csomagokra a GLS Hungary a felvételt követő második munkanap reggelétől korlátlanul ad telefonon, illetve az internetes csomagkeresési rendszerben. Kiszállítási igazolásra írásban (POD), ingyenesen a Megbízó az általa egy napon átadott csomagok átlagos számának 5%-a erejéig tarthat igényt. A GLS Hungary jogosult méltányos ügyirat készítési díjat beszedni, ha ezt meghaladják a szállítmányt kísérő bizonylatok iránti igények. Az ellenjegyzett fuvarlevélszelvény (Rollkarte POD), vagy az azt helyettesítő elektronikusan (szkenneren) elismert és aláírt átvételi igazolás megfelelő kiszállítási okmánynak minősül.

10.6. CashService, Utánvét beszedés a Megbízó szabályszerű, írásos, vagy elektronikus úton adott a GLS Hungary által visszaigazolt, illetve a GLS Connectben vagy a GLS Online rendszerben előírás szerint rögzített és határidőig elküldött megbízása esetén történik, a beszedett (elismervény, utánvét nyugta ellenében kézbesítéskor átvett) utánvétekért a GLS Hungary teljes felelősséggel tartozik. Utánvét beszedése elmaradása esetén a GLS Hungary az utánvét beszedés szolgáltatási díjáig tartozik felelősséggel, továbbá tartozik közreműködni az utólagos beszedésben. Amennyiben az utánvét beszedés elmaradása a GLS Hungary szándékos károkozására, vagy gondatlan üzemvitelére bizonyíthatóan visszavezethető, és az utólagos beszedés nem jár sikerrel akkor az utánvét összeg értékéig támasztható kárigény. Ha az utánvét beszedés elmaradását a Megbízó többletszolgáltatásra vonatkozó elégtelen megbízása (utánvét adat nem, hiányos vagy késedelmes küldése vagy az erre a célra szolgáló dokumentáció nem vagy hiányos kitöltése) idézte elő akkor a GLS Hungary kárfelelőssége nem áll fenn.

10.7. DocumentReturnService Okmánykezelés, DisplayService Polcszerviz ItemisedDeliveryService, Tételes átadás szolgáltatások külön, írásos megállapodás alapján történnek. Ezekre a megállapodásokra a szokásos biztosítási feltételek nem érvényesek. A szolgáltatások teljesítése során a GLS Hungary személyzet a Megbízó és a Címzett személyzetével közvetlen kapcsolatban dolgozik, ezért a munkavégzés kapcsán felmerülő akadályok elhárítása nem áll módjában. Amennyiben ezen szolgáltatások körében a feladat bármely okból nem teljesíthető, annak elmaradásáért és az esetleges következmény károkért a GLS Hungary anyagi felelősséget nem vállal. A zárt küldeményként felvett és lezártan kézbesített csomagok belső tartalmának tételes átadásának eredményével kapcsolatosan kárigényt a Megbízó a GLS Hungary-vel szemben nem érvényesíthet.

10.8. Amennyiben a Megbízó a GLS Hungary előzetes értesítése nélkül ad fel csomagot olyan hipermarketbe, ahol a csomagok kizárólag a fenti különszolgáltatások (szállítólevél igazolás, tételes átadás), vagy azok valamelyikének teljesítése mellett adhatók le, a GLS Hungary jogosult a szolgáltatás elvégzésére és a díj számlába állítására, előzetes megállapodás nélkül is.
11. Csomagszállítás díja, a kiadások megtérítése
A GLS Hungary a csomagszállítási szerződésben, illetve annak módosításaiban állapodik meg a Megbízóval az árakban. (A szerződés az ajánlat írásos, vagy szóbeli elfogadásával és a szolgáltatás igénybevételének megkezdésével is elfogadottnak tekintendő.) Az árak az 1m3 = min. 300 kg térfogatsúlyon alapulnak.

A visszáruk, az átirányítások és a szokatlan méretű áruk vonatkozásában a Megbízóval az elszámolás a mindenkor érvényes ártáblázat szerint történik.

GLS Hungary az EU-n kívüli nemzetközi forgalomban kizárólag DAP, vagy DDP paritással vállal exportcsomag továbbítást.

Különleges vámkezelési megbízásokat GLS Hungary kizárólag előzetes megállapodás alapján teljesít!

Export csomagok esetében a költségviselésre vonatkozó megállapodást Megbízó köteles a Címzettel gondosan megkötni és GLS Hungary-nek a megbízást a megállapodással egyezően megadni.

GLS Hungary export megbízások esetén abból indul ki, hogy a vele közölt paritások helyességéért Megbízó helytáll. Ezért ha a paritás szerint a külföldi átvevőnek kell vámot, adókat, díjakat, költségeket vagy ráfordításokat megfizetnie, vagy ha ilyenek a külföldi átvevő miatt merülnek fel, a belföldi Megbízónak meg kell térítenie azokat a ráfordításokat a GLS Hungary részére, amelyeket a külföldi átvevő nem egyenlített ki.

A GLS Hungary a jogszabályoknak megfelelően, vagy az illetékes hatóságok kérésére jogosult bármely csomagot a Megbízó előzetes értesítése nélkül bármikor felbontani, és megvizsgálni. A hatósági ellenőrzések költségeit és a kiszabott bírságokat a GLS Hungary megtéríti, és a Megbízóra továbbterheli, ha azok kiszabására a jelen feltételek Megbízó általi megsértése miatt került sor.
12. A Megbízó kötelezettségei
A Megbízó köteles minden csomagot az iparszerű csomagkezelés követelményeinek megfelelően becsomagolni, és a GLS Hungary által rendszeresített és hiánytalanul kitöltött csomagcímkével, illetve okmányokkal ellátni. A kitöltés hibáiért a GLS Hungary nem felel. A csomag címzésén teljesnek kell lennie mindenekelőtt a Címzett adatainak. A Megbízó a GLS Hungary-vel való együttműködésben a GLS Felhasználói Kézikönyv útmutatásai szerint jár el.

A Megbízó a szolgáltatás ellenértékét köteles határidőre megfizetni.

Amennyiben Megbízó a 9. pontban kizárt áruféleséget ad fel, vagy a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, GLS Hungary jogosult felé a szolgáltatást felfüggeszteni.

A Megbízó felelős a feladott csomagok tartalma által okozott károkért, és a kárenyhítés kapcsán felmerült költségek megtérítéséért, amennyiben a károkozás a jelen feltételek megsértésére vezethető vissza.

A Megbízó köteles minden jelentős adatmódosításról a GLS Hungary-t haladéktalanul, írásos formában értesíteni, többek között bejelentési kötelezettség áll fenn ha:

• a Megbízó nevében, címében történt változás,
• a csomagfelvételei hely változása esetén,
• bankszámlaszám módosulásakor,
• az aláírásra, cégképviseletre jogosult személyében történt változás,
• a cégforma módosul,

A Megbízó teljes körű felelősséget vállal, hogy az általa a GLS Hungary rendelkezésére bocsátott adatok, sem a Megbízó, sem az érintett harmadik személyek (különösen a Címzett) jogait és jogos érdekeit nem sértik. A Megbízó az adatküldéssel egyidejűleg elismeri, hogy az adatok (különösen a Címzett vonalas és mobil telefonszámainak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges módon és terjedelemben történő felhasználására) és az adatfelhasználás vonatkozásában a szükséges felhatalmazással rendelkezik. A GLS Hungary kizárja minden irányú felelősségét a Megbízó által rendelkezésre bocsátott, és a szolgáltatás teljesítése körében felhasznált adatokkal és adatkezeléssel kapcsolatosan.
13. Rendelkezési jog
A Megbízó a címzett távollétének esetére meghatalmazhatja GLS Hungary-t arra, hogy a csomagot szomszédnak, vagy más, megfelelő személynek kézbesítse. Ilyen írásos, vagy szóbeli meghatalmazások esetén az átvételi igazolás (IOD, POD) értelemszerűen módosult formában készül.

Export csomag esetén a GLS Hungary a címzett írásbeli rendelkezésének megfelelően is eljárhat, akár átvételi elismervényt helyettesítő gépkocsivezetői feljegyzést is elfogadhat.
14. Számlázás, bérmentesítés
A GLS Hungary kizárólag a Megbízó általi bérmentesítés mellett végzi a szolgáltatást, portós feladású csomagot nem továbbít.

A szolgáltatás számlája minden esetben utólag készül, megállapodás szerint havi kétszeri, vagy egyszeri számlázási ciklusban.

A GLS Hungary a teljesítést szolgáltatási nemenként, egy összegben állítja számlába, a számla kiállításától számított 5 munkanapos fizetési határidővel. A számla kiegyenlítése minden esetben átutalással történik. A szolgáltatási számla melléklete csomagszámonkénti részletezést tartalmaz, a mért súly és díj megadásával.

A Megbízó a számla ellenértékét átutalással, határidőre köteles kiegyenlíteni. Késedelem esetén a GLS Hungary a késedelem első napjától késedelmi kamatot számít fel és igényli a kinnlevőség behajtásával kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését.
15. Szavatosság
A GLS Hungary vállalja, hogy Guaranteed24Service Garantált másnapra szolgáltatás megvásárlása esetén, a neki felróható okból történő késedelmes kézbesítés (egy munkanapot meghaladó átfutási idő) esetén a fuvardíjat és a szolgáltatási díj 200%-át a Megbízónak visszatéríti.

A szavatosság egyéb vonatkozásaiban, amennyiben a jelen Általános Üzleti Feltételek nem tartalmaznak eltérő rendelkezést, a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF) legújabb szövegezése érvényes.

A CMR alkalmazási területén – export csomagfuvarozásnál – az abban szabályozott szavatosság érvényes.
16. Káresemények
A GLS Hungary minden egyes csomagra a káreljárás lefolytatása során a Postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény tv 51.§ (7) bekezdésére figyelemmel, 44.§.(2)-ában foglalt felhatalmazás alapján a 44.§ (1) bekezdésben, a (3)-(8) bekezdésben, továbbá a 45-51. §-ban foglalt rendelkezések helyett a polgári törvénykönyv szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségre vonatkozó szabályainak alkalmazását köti ki. A GLS Hungary a neki felróható károk esetére – a gondatlan, szakszerűtlen kezelésből eredő sérülések, a csomag részleges, vagy teljes elvesztése, vagy megsemmisülése esetére – kártérítési fedezetet (csomagbiztosítás) ad a Megbízó javára. Az automatikus csomagbiztosítás díját a fuvardíj foglalja magába, melyet a Megbízó köteles megfizetni. A biztosítás kizárólag első kárra, pótlási vagy javítási értékre ad fedezetet, következménykárok ki vannak zárva. Jogos kárigény fedett sérülés esetén akkor keletkezik, ha a kiszolgáltatást követő 3 munkanapon belül, a kárigényt írásban bejelentik, és a kár bizonyíthatóan a szolgáltatónak felróható okból keletkezett.

Ennek a határidőnek az elmulasztása a kárigényt semmissé teszi.

A belföldi szolgáltatás alapárában foglalt biztosítás esetén a biztosítási összeg a beszerzési, pótlási, vagy javítási értéknek felel meg, amihez adott esetben hozzászámítandó a szolgáltatási díj, legfeljebb azonban 50.000,- Ft lehet. A beszerzési költséghez kapcsolódó adók a mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kerülnek elszámolásra. A nem időgarantált csomag késedelmes kézbesítéséért a GLS Hungary kártérítési felelősséggel nem tartozik. Amennyiben a belföldi szolgáltatás díjának kétszerese ezt az összeget meghaladja, akkor a biztosítási összeg a fuvardíj kétszereséig nyújt fedezetet.

GlobalBusinessParcel esetén a fuvardíj megfizetése mellett életbe lépő automatikus csomagbiztosítás – a csomag bruttó súlyát tekintve – kg-onként maximum 19 SDR összegű kárfedezetet biztosít.

A Megbízó – külön díj megfizetése esetén – magasabb összegre is köthet biztosítást, ez azonban kizárólag a GLS Hungary fedezetbe vételt igazoló nyilatkozata alapján jön létre.

A garantált idejű szolgáltatás nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése esetén a kártérítés összege a fuvardíj és a szolgáltatási díj kétszereséig terjedhet. Nem minősül káreseménynek, ha a GLS Hungary a garantált idejű megbízást a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt vagy a címzett elérhetetlensége miatt teljesítette késedelmesen, vagy a szállítólevél visszaforgatását elmulasztja, a csomag kézbesítését azonban saját rendszerében hitelt érdemlően (IOD, POD) igazolja. Ezekben az esetekben a Megbízó követelése kizárólag a címzettel szemben érvényesíthető, a GLS Hungary ilyen esetekben a szolgáltatás díjáig felel. A nem garantált idejű szolgáltatások késedelmes teljesítésért a GLS Hungary nem tartozik kártérítési felelősséggel.

A GLS Hungary hozzájárulása nélkül ki van zárva a biztosítási igényeknek a Megbízó által történő engedményezése harmadik fél részére.

A GLS Hungary nem nyújt biztosítást arra az értékre, amelyre már más biztosítási védelem létezik. A Megbízónak jogában áll kiegészítő biztosítást kötni.

A szolgáltató az általa megalapozottnak ítélt kárösszeg kifizetéséről az elbírálástól számított nyolc munkanapon belül intézkedik.

GLS Hungary a biztosítási események kapcsán követendő eljárásokat az Általános Csomagbiztosítási Feltételekben szabályozza.
17. Elévülés
A feladást követő 15. naptól számított egy év elteltével elévülnek a GLS Hungary-vel szemben bármilyen jogalap alapján fennálló igények.
18. Írásbeliség
Mellék- és kiegészítő megállapodások és eltérő megállapodások csak írásban érvényesek.

GLS Hungary fenntartja a jogot, hogy egyes kérdésekben a jelen Általános Üzleti Feltételektől eltérő megállapodást kössön, az ilyen megállapodás azonban nem lehet ellentétes az 1. pontban felsorolt, illetve a postai tevékenységet szabályozó egyéb jogszabályokkal és kizárólag írásos formában jöhet létre érvényesen.
19. Részleges érvényesség / Bírósági illetékesség
Amennyiben ezen Általános Üzleti Feltételek valamely rendelkezése hatálytalan lenne, vagy azzá válna, ez nem érinti az egyéb rendelkezéseket. A hatálytalan rendelkezést olyan rendelkezéssel kell pótolni, amely gazdasági céljával a lehető legközelebb áll ahhoz.

Vita esetén a Felek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhatnak. A bírósági illetékesség helye: GLS HungaryGLS Hungary székhelye szerint illetékes bíróság
20. A szolgáltatás általános vagy helyi korlátozása és szüneteltetése
A GLS Hungary a csomagszállítást a jelen Általános Üzleti Feltételekben foglaltakhoz képest korlátozhatja, vagy szüneteltetheti, amennyiben azt vis major, vagy hatósági intézkedés teszi szükségessé.

A GLS Hungary forgalmi korlátozások, vagy meteorológiai körülmények miatt a szolgáltatást egyes körzetekben átmenetileg szüneteltetheti, vagy az általánosan alkalmazott kézbesítési rendtől eltérhet.

A szolgáltatás korlátozásáról, vagy szüneteltetéséről GLS Hungary a Megbízókat értesíti.

Ilyen esetekben a Megbízó kárigényt nem támaszthat.
21. Adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség
21.1. A GLS Hungary a csomag szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat – a 2-6. bekezdésben foglalt eltérésekkel – a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezeli, dolgozza fel és továbbítja.

21.2. A GLS Hungary az általa továbbított csomag tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

21.3. A GLS Hungary

21.3.1. a zárt csomagot – az 5. bekezdésben foglaltak kivételével - nem bonthatja fel;

21.3.2. a nem zárt csomagokat csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;

21.3.3. a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a 7. bekezdésben említett szervezetek kivételével – mással nem közölhet;

21.3.4. a küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a Megbízó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a 7. bekezdésben említett szervezetek kivételével másnak át nem adhatja;

21.3.5. a szolgáltatás teljesítéséről – a Megbízó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a 7. bekezdésben említett szervezetek kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.

21.4. A 3. bekezdés 4) pontja alkalmazásában a Megbízóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt, akit arra a Megbízó megjelöl. A c) és e) pont tekintetében a Megbízóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki a csomag egyedi azonosító adatát, továbbá a jelszót és belépési kódot a GLS Hungary-vel elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.

21.5. A GLS Hungary a zárt csomagot felbonthatja, ha

21.5.1. a csomag burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható,

21.5.2. a csomag tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;

21.5.3. a csomagot a meg nem fizetett díj ellenében a GLS Hungary értékesítheti.

21.6. A csomag felbontását a GLS Hungary szabályozza és a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

21.7. A GLS Hungary-nek és a postai közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a csomag szolgáltatás igénybevételével továbbított küldemények titkosságát. A GLS Hungary és a postai közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a postai küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

Az Általános Üzleti Feltételekben szereplő fogalmak meghatározása

IOD – elektronikus, vagy szóbeli információ a csomagkézbesítésről,
Rollkarte – a GLS Hungary által használt, csomagszámonként kiállított fuvarokmány, melyen az átvevő a csomag átvételét igazolja, a POD az aláírt Rollkarte kivonata, másolatban,
Scanner – a csomagszállítás során az elektronikus adatrögzítés eszköze,
GLS General Logistics Systems hálózathoz tartozó országok – a mindenkori GLS rendszer tagjai,
Megbízó – a GLS Hungary szerződött partnere, a mindenkori költségviselő.

Jelen Általános Üzleti Feltételek az 1998. április 1-jével kibocsátott Általános Üzleti Feltételek módosított változata, érvényes 2014. február 1-jétől. Az Általános Üzleti Feltételek a hatályba lépést megelőzően a Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóságnak bejelentésre kerülnek és a hatályba lépést megelőző 15. naptól a www.gls-hungary.com honlapon elérhetőek.

Jelen Általános Üzleti Feltételeket és a standard árlistát a GLS Hungary a www.gls-hungary.com honlapon közzéteszi. A Megbízók a szerződéskötési ajánlat mellékleteként az Általános Üzleti Feltételeket minden esetben megkapják, az üzleti szerződések részét képezi.

A szolgáltatás igénybevételének egyéb tudnivalóit – a szolgáltatások részletes leírása, nyomtatványok, űrlapok, kitöltési útmutatók – a GLS Hungary „Felhasználói Kézikönyvben”, nyomtatásban kiadja és a Megbízók rendelkezésére bocsátja, valamint a www.gls-hungary.com honlapon közzéteszi.